Mo hinh giao duc chuyen biet cho tre khuyet tat - Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School

(Trường chuyên biệt Steps) - Giáo dục chuyên biệt hình thÀnh vÀ phát triển phù hợp với những điều kiện xã hội, kinh tế vÀ phù hợp với trình độ nhận thức, trình độ phát triển khoa học kĩ thuật của nhân loại. Nó đóng vai trò tích cực trong lịch sử phát triển của tật học. Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School. Address: 18A VO TRUONG TOAN, AN PHU Ward, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam. Telephone: (028) 22 534 728, . Email: info@steps.edu.vn. Mo hinh giao duc chuyen biet cho tre khuyet tat - Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School