Nguyên nhân dẫn đến trẻ tự kỷ do thiếu protein trong não - Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School

. Bằng cách so sánh thông tin mới với những gì đã biết về protein nSR100 từ trước đó, các nhÀ khoa học đã đi đến kết luận rằng khoảng 1/3 tổng số ca người mắc bệnh tự kỷ trên thế giới lÀ do không có đủ số protein nSR100. Các nhÀ khoa học trước đây cũng đã từng nghi ngờ về điều nÀy, nhưng cho đến tận thời gian gần đây, họ vẫn không thể khẳng định được rằng tình trạng thiếu protein nSR100 chỉ lÀ một triệu chứng bệnh hay lÀ một nguyên nhân trẻ tự kỷ. Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School. Address: 18A VO TRUONG TOAN, AN PHU Ward, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam. Telephone: (028) 22 534 728, . Email: info@steps.edu.vn. Nguyên nhân dẫn đến trẻ tự kỷ do thiếu protein trong não - Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School

{"Debug":false,"Domain":{"ID":"c84295f8-b693-4720-afe4-4cc1f2a454ff","Name":"steps.edu.vn"},"Domain2":{"ID":null,"Name":"steps.edu.vn"},"Domain3":{"ID":null,"Name":"steps.edu.vn"},"Server":{"ID":"95dca8f8-d0fa-40c9-b8aa-bc3530a313b7","Name":"TUNG","Time":"2/24/2018 11:09:03 PM +07:00"},"Guest":{"ID":"2565976","SessionID":"1g1mj1o1d1jycsogmoehuowo","IP":"54.242.236.164","DateCreated":"2/24/2018 11:09:03 PM +07:00","Url":"http://steps.edu.vn/nguyen-nhan-dan-den-tre-tu-ky-do-thieu-protein-trong-nao","Name":"","Email":"","Tel":"","Address":"","LocationID":"","DateFrom":"","DateTo":""},"Device":{"ID":null,"Code":"desktop","Name":null,"isDesktop":true,"isMobile":false,"isTablet":false,"isTv":false},"OperatingSystem":{"ID":null,"Code":"bot","Name":null,"Version":null},"Browser":{"ID":"591509cf-4d18-4c7c-a21d-4112e1db3191","Code":"Other","Name":"Unknown","isMobile":false,"UserAgent":"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)"},"Site":{"ID":"56f32d32-e045-490c-91b4-2bcd215b4319","Code":null,"Name":"Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School","Description":"<h1 style=\"text-align: center;\">Welcome to Steps Special&nbsp;School!</h1>\n\n<h1><span style=\"font-size:16px;\">Dear parents,</span></h1>\n\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</p>\n\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"font-size:16px;\">STEPS Special School is the first special school in Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City. Our school caters to children with Autism, Speech Delay, Intellectual Disability, Global Delay, ADHD/ADD, Behavior Difficulty and Deaf.</span></p>\n\n<p style=\"text-align:justify\">&nbsp;</p>\n\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"font-size:16px;\">Our mission is to nurture all children with special needs in safe, inclusive and supportive environment through education, therapeutic intervention and community acceptance.</span></p>\n\n<p style=\"text-align:justify\">&nbsp;</p>\n\n<p style=\"text-align:justify\"><span style=\"font-size:16px;\">Our vision is to see where children with special needs and typically developing children, recognize abilities not disabilities, and learn together in high quality and in an inclusive environment.</span></p>\n","Logo":"/data/Site/56F32D32-E045-490C-91B4-2BCD215B4319/logosteps.png","Map":"","Image":"","Telephone":"(028) 22 534 728","Mobile":"","Fax":"","Email":"info@steps.edu.vn","Address":"18A VO TRUONG TOAN, AN PHU Ward, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam","Policy":{"Time":false,"TimeWarning":500,"TimeLock":3600},"Taskbar":false,"Watermark":false,"WatermarkText":"","WatermarkColor":"#000000","WatermarkPosition":"Mặc định"},"Template":{"List":[{"ID":"c27572ba-21b7-4468-bccc-8ea9c87c7efc","Name":"Steps Special School","Image":"","Device":{"ID":"65a7b9a5-3559-4319-90ca-d8ff707d29c1","Code":"desktop","Name":"Desktop","isDesktop":true,"isMobile":false,"isTablet":false,"isTv":false}}],"ID":"c27572ba-21b7-4468-bccc-8ea9c87c7efc","Name":"Steps Special School","Device":{"isDesktop":true,"isMobile":false,"isTablet":false,"isTv":false}},"Lang":{"ID":"37023572-d90f-4ecd-8f31-99eecb27d072","Code":"en","CodeFace":"en_US","Name":"English","NameLocal":"English","Image":"/file/language/en/United_Kingdom.png"},"Curr":{"ID":"190fc264-ca36-440b-b059-51c2afa83530","Code":"USD","Name":"United States Dollar","Symbol":"$"},"Person":{"ID":"","Name":"","Image":"","AccessToken":""},"Org":{"ID":"f4dce97d-efd5-4d2c-aac7-9b2d15d6a366","Code":"","Name":"Steps Special School","Logo":"/data/Organization/F4DCE97D-EFD5-4D2C-AAC7-9B2D15D6A366/Image/logosteps.png","Map":"","Image":"","Telephone":"(028) 22 534 728","Mobile":"0908 75 00 47","Fax":"","Email":"info@steps.edu.vn","Address":"18A VO TRUONG TOAN, AN PHU Ward, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam","Location":{"ID":null,"Code":null,"Name":null,"NameInter":null,"CodeExt":null,"CodeTel":null},"Active":true},"User":{"ID":null,"Name":null,"Image":null},"Version":{"Dictionary":556834114,"Plugin":571360310,"Template":570621669},"Feature":{"ID":"f406b28b-8a80-4c29-aa76-4f058b22bcaf","Code":"Guest/News","Name":"News","ParamID":"","ParamCode":"","ParamName":"","ParamValue":"","ParamValueID":"","DetailID":"68ac7ee8-8393-4372-a51d-ef746fa399dc","DetailName":"nguyen-nhan-dan-den-tre-tu-ky-do-thieu-protein-trong-nao","AppRoleID":""},"Process":{"ID":17788843,"Time":"0001-01-01T00:00:00"},"Facebook":{"AppID":"290146651498665","AppName":"Steps Special School","AppVersion":"v2.10","AppUrl":"","PageID":"635026016705083","PageName":"Steps Special Shool","PageUrl":"https://www.facebook.com/stepsspecialschool","GroupID":"","GroupName":"","GroupUrl":""},"Twitter":{"ID":"","Name":"","Url":"","TweetID":""},"Google":{"SiteVerification":"diytQsDprIWtItmBrwicJWNAOzcxD8b3rwQ3bZlTNaY","AnalyticsTrackingID":"UA-109125557-1","Name":"Steps Special School","Url":""},"Page":{"Type":"Product","Title":"Nguyên nhân dẫn đến trẻ tự kỷ do thiếu protein trong não - Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School","Description":". \nBằng cách so sánh thông tin mới với những gì đã biết về protein nSR100 từ trước đó, các nhÀ khoa học đã đi đến kết luận rằng khoảng 1/3 tổng số ca người mắc bệnh tự kỷ trên thế giới lÀ do không có đủ số protein nSR100. \nCác nhÀ khoa học trước đây cũng đã từng nghi ngờ về điều nÀy, nhưng cho đến tận thời gian gần đây, họ vẫn không thể khẳng định được rằng tình trạng thiếu protein nSR100 chỉ lÀ một triệu chứng bệnh hay lÀ một nguyên nhân trẻ tự kỷ. \nTrường chuyên biệt Steps / Steps Special School. Address: 18A VO TRUONG TOAN, AN PHU Ward, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam. Telephone: (028) 22 534 728, . Email: info@steps.edu.vn. Nguyên nhân dẫn đến trẻ tự kỷ do thiếu protein trong não - Trường chuyên biệt Steps / Steps Special School","Keywords":"","Image":"http://steps.edu.vn/data/Product/68AC7EE8-8393-4372-A51D-EF746FA399DC/tre-tu-ky-4.jpg?w=600","SchemaUrl":"{Feature}/[Param]/{Detail}.{FileExt}","Feature":["Guest/News/Detail","Guest/News/Same","Guest/Intro","Guest/Product/Hot","Guest/News/Group","Guest/Menu","Guest/News/Hot"]},"Panel":{"List":[{"ID":"d6c4ce27-8f28-4b89-b385-50ebc847e3a3","Panel":{"ID":"e08ad4d0-9993-4122-988f-cd5a3e7712de"},"Width":-2,"Height":-1,"Left":0,"Top":-1,"zIndex":1,"Css":{"Width":"calc(100%)","Height":"auto","Top":"","Left":"0px"},"Feature":["Guest/News/Detail","Guest/News/Same"]},{"ID":"42b1c0f9-9d6e-446d-b8ca-df06458c653a","Panel":{"ID":"34b5f860-04a9-4680-ac30-83fffae86832"},"Width":-2,"Height":-1,"Left":0,"Top":-1,"zIndex":1,"Css":{"Width":"calc(100%)","Height":"auto","Top":"","Left":"0px"},"Feature":["Guest/Intro","Guest/Product/Hot"]},{"ID":"a369d694-1cb8-4ede-91de-e329bef54e52","Panel":{"ID":"aa8dd58f-0120-42ae-9ad4-9d0167292873"},"Width":-2,"Height":-1,"Left":0,"Top":0,"zIndex":10,"Css":{"Width":"calc(100%)","Height":"auto","Top":"0px","Left":"0px"},"Feature":["Guest/Intro","Guest/News/Group","Guest/Menu","Guest/News/Hot","Guest/Product/Hot"]}]},"Data":{"Cart":{"List":[],"Page":{}},"Ads":{"List":[]},"Stat":{"TotalProduct":0,"TotalService":0,"TotalTours":0,"TotalNews":14},"Parameter":{"List":[{"ID":"1c051ccc-9ee4-468e-bb9a-2214fe950769","Code":"Group","Name":"Group","NameUrl":"group"},{"ID":"6fb720ed-8c09-4b98-afda-9f04a7813a1b","Code":"Kind","Name":"Kind","NameUrl":"kind"},{"ID":"5b407d2e-7c55-48c4-b056-58e429f4dd06","Code":"Brand","Name":"Brand","NameUrl":"brand"},{"ID":"915c3f0b-7371-4a8d-abe9-54e7ab00d3f1","Code":"PriceMin","Name":"Price min","NameUrl":"price-min"},{"ID":"d446c6a2-fb09-4266-9ee7-167e56251ecf","Code":"PriceMax","Name":"Price max","NameUrl":"price-max"},{"ID":"895464ad-4c35-4559-a7c9-63275316e7aa","Code":"Code","Name":"Code","NameUrl":"code"},{"ID":"051c5dfb-fb36-4427-9646-6bf2bb7dddac","Code":"Name","Name":"Name","NameUrl":"name"},{"ID":"ecc6d3f2-7e70-4617-a711-a3771c4318b4","Code":"Content","Name":"Content","NameUrl":"content"},{"ID":"343c8801-84a8-4cec-a932-5f7594d25643","Code":"Page","Name":"Page","NameUrl":"page"},{"ID":"1d36ca62-0411-4df1-be2c-d4b19d96a257","Code":"Template","Name":"Template","NameUrl":"template"},{"ID":"6984eba9-22e4-4aca-818c-cf2b076b3bb7","Code":"Departure","Name":"Departure","NameUrl":"departure"},{"ID":"3d41df68-0b46-455a-bd72-f79e0c8b2434","Code":"Destination","Name":"Destination","NameUrl":"destination"}]},"NewsDetail":{"Detail":{"ID":"753b3bb6-aa6e-43ef-b0f6-6cdc5d9a7dfb","Code":"","Name":"Nguyên nhân dẫn đến trẻ tự kỷ do thiếu protein trong não","Image":"/data/Product/68AC7EE8-8393-4372-A51D-EF746FA399DC/cyEVvCVHl4ItFrVK5V66fewIWaogSXjZBDvJfnUiy_2fk_3d.jpg","Summary":"<p><br />\n<em><span style=\"font-size:18px;\">Bằng c&aacute;ch so s&aacute;nh th&ocirc;ng tin mới với những g&igrave; đ&atilde; biết về protein nSR100 từ trước đ&oacute;, c&aacute;c nh&agrave; khoa học đ&atilde; đi đến kết luận rằng khoảng 1/3 tổng số ca người mắc bệnh tự kỷ tr&ecirc;n thế giới l&agrave; do kh&ocirc;ng c&oacute; đủ số protein nSR100.<br />\nC&aacute;c nh&agrave; khoa học trước đ&acirc;y cũng đ&atilde; từng nghi ngờ về điều n&agrave;y, nhưng cho đến tận thời gian gần đ&acirc;y, họ vẫn kh&ocirc;ng thể khẳng định được rằng t&igrave;nh trạng thiếu protein nSR100 chỉ l&agrave; một triệu chứng bệnh hay l&agrave; một nguy&ecirc;n nh&acirc;n trẻ tự kỷ.</span></em></p>\n","Description":"<p>&nbsp;</p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><em><span style=\"font-size:22px;\"><strong>Ph&aacute;t hiện mới nguy&ecirc;n nh&acirc;n trẻ tự kỷ do thiếu protein trong n&atilde;o</strong></span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><br />\n<em><span style=\"font-size:18px;\">Bằng c&aacute;ch so s&aacute;nh th&ocirc;ng tin mới với những g&igrave; đ&atilde; biết về protein nSR100 từ trước đ&oacute;, c&aacute;c nh&agrave; khoa học đ&atilde; đi đến kết luận rằng khoảng 1/3 tổng số ca người mắc bệnh tự kỷ tr&ecirc;n thế giới l&agrave; do kh&ocirc;ng c&oacute; đủ số protein nSR100.</span></em><br />\n<em><span style=\"font-size:18px;\">C&aacute;c nh&agrave; khoa học trước đ&acirc;y cũng đ&atilde; từng nghi ngờ về điều n&agrave;y, nhưng cho đến tận thời gian gần đ&acirc;y, họ vẫn kh&ocirc;ng thể khẳng định được rằng t&igrave;nh trạng thiếu protein nSR100 chỉ l&agrave; một triệu chứng bệnh hay l&agrave; một nguy&ecirc;n nh&acirc;n trẻ tự kỷ.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Trong c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu mới, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia đ&atilde; cố &yacute; l&agrave;m giảm đi 2 lần số lượng protein nSR100 trong n&atilde;o của những con chuột th&iacute; nghiệm c&ograve;n trẻ v&agrave; theo d&otilde;i xem điều đ&oacute; sẽ ảnh hưởng như thế n&agrave;o đến c&aacute;c con vật sau một thời gian. Theo c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu, h&agrave;nh vi của những con chuột th&iacute; nghiệm đ&atilde; thay đổi giống như những biểu hiện của bệnh tự kỷ ở người. Đặc biệt, những con chuột trong ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm đ&atilde; bắt đầu lảng tr&aacute;nh nhau v&agrave; d&agrave;nh nhiều thời gian hơn cho việc tự c&ocirc; lập m&igrave;nh với những con kh&aacute;c.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Bằng c&aacute;ch so s&aacute;nh th&ocirc;ng tin mới với những g&igrave; đ&atilde; biết về protein nSR100 từ trước đ&oacute;, c&aacute;c nh&agrave; khoa học đ&atilde; đi đến kết luận rằng khoảng 1/3 tổng số ca người mắc bệnh tự kỷ tr&ecirc;n thế giới l&agrave; do kh&ocirc;ng c&oacute; đủ số protein nSR100.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><em><span style=\"font-size:18px;\"><img alt=\"Nguyên nhân trẻ tự kỷ - steps special school\" onclick=\"$.ImageZoom(event)\" src=\"/data/Product/68AC7EE8-8393-4372-A51D-EF746FA399DC/tre-tu-ky-1.jpg\" style=\"width: 450px; height: 299px;\" /></span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Nguy&ecirc;n nh&acirc;n trẻ tự kỷ</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">C&aacute;c chuy&ecirc;n gia hy vọng rằng trong tương lai, c&aacute;c dữ liệu thu được sẽ cho ph&eacute;p họ ph&aacute;t triển c&aacute;c phương ph&aacute;p mới v&agrave; t&igrave;m ra nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave;m trẻ tự kỷ để chống lại căn bệnh n&agrave;y. C&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu của c&aacute;c nh&agrave; khoa học được c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n tạp ch&iacute; khoa học Molecular Cell.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Ch&uacute;ng ta đều biết rằng tự kỷ l&agrave; một rối loạn t&acirc;m thần g&acirc;y ảnh hưởng đến hoạt động của n&atilde;o bộ, với đặc trưng l&agrave; người bệnh ch&igrave;m đắm trong ch&iacute;nh m&igrave;nh v&agrave; tr&aacute;nh mọi li&ecirc;n lạc với thế giới b&ecirc;n ngo&agrave;i cũng như c&oacute; những mối quan t&acirc;m rất hạn chế, v&agrave; th&iacute;ch thực hiện những h&agrave;nh động lặp đi lặp lại. Điều đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; trong một số nghi&ecirc;n cứu gần đ&acirc;y, c&aacute;c nh&agrave; khoa học đ&atilde; ph&aacute;t hiện thấy một số biểu hiện kh&aacute; bất thường của bệnh tự kỷ.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Chẳng hạn mới đ&acirc;y, c&aacute;c nh&agrave; khoa học ở King College London (Anh) đ&atilde; ph&aacute;t hiện ra rằng trong những trường hợp nhất định, những người bị rối loạn phổ tự kỷ c&oacute; thể đưa ra quyết định kh&aacute;ch quan hơn v&igrave; họ dựa &iacute;t hơn v&agrave;o cảm x&uacute;c.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><em><span style=\"font-size:18px;\"><img alt=\"Nguyên nhân trẻ tự kỷ - steps special school\" onclick=\"$.ImageZoom(event)\" src=\"/data/Product/68AC7EE8-8393-4372-A51D-EF746FA399DC/tre-tu-ky-2.jpg\" style=\"width: 600px; height: 400px;\" /></span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Nguy&ecirc;n nh&acirc;n trẻ tự kỷ</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: center;\">&nbsp;</p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">C&aacute;c dấu hiệu nhận biết trẻ tự kỷ<br />\nTheo như nghi&ecirc;n cứu của c&aacute;c b&aacute;c sĩ tại Viện nghi&ecirc;n cứu sức khỏe tinh thần quốc gia Anh, chứng rối loạn ở trẻ tự kỷ gồm c&aacute;c biểu hiện sau:<br />\n- Trẻ tự kỷ c&oacute; c&aacute;c h&agrave;nh động bất thường: Trẻ em mắc bệnh tự kỷ thường c&oacute; xu hướng bắt chước một số h&agrave;nh động của c&aacute;c trẻ em đặc biệt kh&aacute;c, chống lại sự thay đổi của nếp sống h&agrave;ng ng&agrave;y, tr&aacute;nh giao tiếp bằng mắt, m&agrave; chủ yếu bằng lời n&oacute;i, h&ograve; h&eacute;t. Một số trường hợp trẻ c&oacute; biểu hiện kh&oacute; ngủ, kh&ocirc;ng kiểm so&aacute;t được h&agrave;nh vi cảm x&uacute;c, n&ecirc;n dẫn tới những h&agrave;nh động g&acirc;y gổ với người xung quanh.<br />\n- Trẻ tự kỷ gặp kh&oacute; khăn trong vấn đề giao tiếp: C&aacute;c giao tiếp x&atilde; hội của trẻ tự kỷ bị cản trở rất lớn v&igrave; những kh&oacute; khăn của c&aacute;c con trong vấn đề diễn đạt ng&ocirc;n ngữ, cũng như hiểu về &yacute; nghĩa của ng&ocirc;n ngữ. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, trẻ mắc chứng rối loạn tự kỷ thường ngại tiếp x&uacute;c, tr&ograve; chuyện với người xung quanh.<br />\n- Lười vận động: Trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ thường tr&aacute;nh những hoạt động v&agrave; học tập mang t&iacute;nh tương t&aacute;c, cho d&ugrave;ng l&agrave; hoạt động nhỏ nhất.<br />\n- Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n c&oacute; những dấu hiệu nhan biet tre tu ky như: Trẻ tự kỷ thường c&oacute; c&aacute;c biểu hiện sớm như &aacute;nh mắt đề ph&ograve;ng cảnh gi&aacute;c với người kh&aacute;c. Ngo&agrave;i ra, sau khi nghi&ecirc;n cứu tr&ecirc;n c&aacute;c bệnh nh&acirc;n điển h&igrave;nh, c&aacute;c b&aacute;c sĩ tại Viện nghi&ecirc;n cứu sức khỏe tinh thần quốc gia Anh đ&atilde; đưa ra th&ecirc;m c&aacute;c biểu hiện kh&aacute;c như:<br />\n+ Sự phản hồi trong giao tiếp k&eacute;m v&agrave; rất chậm.<br />\n+ Lười ăn<br />\n+ C&oacute; sự thay đổi mạnh mẽ trong c&aacute;c biểu hiện cảm x&uacute;c.<br />\n+ Kh&ocirc;ng muốn tiếp x&uacute;c với m&ocirc;i trường sống xung quanh.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><em><span style=\"font-size:18px;\"><img alt=\"Nguyên nhân trẻ tự kỷ - steps special school\" onclick=\"$.ImageZoom(event)\" src=\"/data/Product/68AC7EE8-8393-4372-A51D-EF746FA399DC/tre-tu-ky-3.jpg\" style=\"width: 900px; height: 675px;\" /></span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Nguyen nhan tre tu ky</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Điều trị cho Trẻ Tự Kỷ<br />\nKh&ocirc;ng c&oacute; điều trị n&agrave;o gi&uacute;p chữa khỏi ho&agrave;n to&agrave;n chứng rối loạn ở trẻ tự kỷ, cũng như kh&ocirc;ng c&oacute; phương ph&aacute;p n&agrave;o c&oacute; thể &aacute;p dụng chung với tất cả trẻ tự kỷ. Những điều trị cần lưu &yacute; cho con bạn tại gia đ&igrave;nh, trường học hay những can thiệp kh&aacute;c cho trẻ tự kỷ d&agrave;n trải rất rộng.<br />\nPhụ huynh cần hiểu, mục đ&iacute;ch của việc điều trị, can thiệp cho trẻ tự kỷ l&agrave; nhằm giảm c&aacute;c triệu chứng của tự kỷ, ph&aacute;t triển tối đa khả năng của trẻ trong việc giao tiếp, h&ograve;a nhập với cộng đồng. C&oacute; rất nhiều phương ph&aacute;p điều trị, gia đ&igrave;nh c&oacute; thể lựa chọn:<br />\n- Trị liệu h&agrave;nh vi v&agrave; giao tiếp: Nhiều chương tr&igrave;nh trị liệu nhắm v&agrave;o phạm vi c&aacute;c kh&oacute; khăn m&agrave; trẻ tự kỷ thường mắc phải như: kh&oacute; khăn về giao tiếp ng&ocirc;n ngữ, kỹ năng h&ograve;a nhập cộng đồng&hellip; Một số chương tr&igrave;nh lại tập trung v&agrave;o ph&aacute;t triển c&aacute;c kỹ năng mới v&agrave; giảm c&aacute;c vấn đề h&agrave;nh vi. Kh&ocirc;ng phải tất cả những biểu hiện rối loạn tự kỷ lu&ocirc;n lu&ocirc;n giảm khi lớn l&ecirc;n, nhưng th&ocirc;ng qua c&aacute;c chương tr&igrave;nh trị liệu n&agrave;y, trẻ tự kỷ c&oacute; thể sớm h&ograve;a nhập với cuộc sống xung quanh.<br />\n- Trị liệu gi&aacute;o dục: Trẻ em mắc chứng rối loạn tự kỷ thường c&oacute; khả năng đ&aacute;p ứng với c&aacute;c chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục c&oacute; cấu tr&uacute;c cao. Ngay từ lứa tuổi đầu đời, nếu nhận được sự can thiệp sớm về h&agrave;nh vi đối với từng c&aacute; nh&acirc;n sẽ c&oacute; tiến triển rất tốt.<br />\n- Liệu ph&aacute;p gia đ&igrave;nh: Cha mẹ v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh c&oacute; con trẻ tự kỷ, n&ecirc;n học c&aacute;c chơi đ&ugrave;a v&agrave; tương t&aacute;c với trẻ nhằm th&uacute;c đẩy c&aacute;c kỹ năng tương t&aacute;c x&atilde; hội của trẻ, gi&uacute;p trẻ kiểm so&aacute;t&nbsp;<br />\n- Thuốc: Kh&ocirc;ng thuốc n&agrave;o c&oacute; thể chữa khỏi ho&agrave;n to&agrave;n b&ecirc;nh tự kỷ. Nhưng 1 số thuốc c&oacute; thể kiểm so&aacute;t c&aacute;c triệu chứng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng viết s&acirc;u về vấn đề n&agrave;y. C&aacute;c gia đ&igrave;nh muốn d&ugrave;ng thuốc điều trị cho con n&ecirc;n tham khảo kỹ &yacute; kiến của b&aacute;c sĩ.<br />\nThanh thiếu n&ecirc;n bị mắc chứng tự kỷ c&oacute; thể sẽ gặp rắc rối về vấn đề của cơ thể, với c&aacute;c biểu hiện của tuổi dậy th&igrave; hoặc trưởng th&agrave;nh, với c&aacute;c biểu hiện nhận thức x&atilde; hội gia tăng. Nếu gặp trường hợp n&agrave;y, cha mẹ đừng qu&aacute; lo lắng, h&atilde;y nhờ đến sự trợ gi&uacute;p của b&aacute;c sĩ chuy&ecirc;n ng&agrave;nh, c&aacute;c tổ chức dịch vụ v&agrave; hỗ trợ cộng đồng, hoặc trao đổi trực tiếp với ch&uacute;ng t&ocirc;i &ndash; những người nghi&ecirc;n cứu về Gi&aacute;o dục đặc biệt.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><em><span style=\"font-size:18px;\"><img alt=\"Nguyên nhân trẻ tự kỷ - steps special school\" onclick=\"$.ImageZoom(event)\" src=\"/data/Product/68AC7EE8-8393-4372-A51D-EF746FA399DC/tre-tu-ky-4.jpg\" style=\"width: 490px; height: 348px;\" /></span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Nhận biết trẻ tự kỷ</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Chăm s&oacute;c cho Trẻ Tự Kỷ<br />\nChăm s&oacute;c v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng cho trẻ tự kỷ, c&oacute; thể sẽ gặp rất nhiều kh&oacute; khăn cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng đừng lo, c&aacute;i c&acirc;y m&agrave; bạn d&agrave;y c&ocirc;ng chăm b&oacute;n, chắc chắn sẽ đem đến cho bạn tr&aacute;i ngọt. Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; một v&agrave;i gợi &yacute; cho bạn:<br />\n- T&igrave;m đến c&aacute;c chuy&ecirc;n gia đ&aacute;ng tin cậy: H&atilde;y t&igrave;m cho con trẻ một ngọn đ&egrave;n. Đối với c&aacute;c phụ huynh ở H&agrave; Nội v&agrave; Hồ Ch&iacute; Minh, việc tiếp cận với c&aacute;c trung t&acirc;m tốt, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia trong lĩnh vực l&agrave; điều ho&agrave;n to&agrave;n đơn giản, đừng ngần ngại, h&atilde;y t&igrave;m đến họ. C&ograve;n đối với c&aacute;c phụ huynh ở tỉnh, hiện nay c&oacute; rất nhiều c&aacute;c cộng đồng hỗ trợ, bằng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ t&igrave;m kiếm online.<br />\n- D&agrave;nh thời gian kh&aacute;c cho bản th&acirc;n v&agrave; những th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c trong gia đ&igrave;nh: Chăm s&oacute;c cho con trẻ mắc chứng tự kỷ kh&ocirc;ng hề đơn giản, n&oacute; sẽ chiếm gần hết quỹ thời gian m&agrave; bạn c&oacute;. H&atilde;y thử ngồi lại, sắp xếp lại thời gian biểu 1 c&aacute;ch hợp l&yacute;, d&agrave;nh 1 ch&uacute;t &yacute; thời gian rảnh gi&uacute;p bản th&acirc;n thư gi&atilde;n như tập 1 v&agrave;i động t&aacute;c yoga, nghe 1 v&agrave;i bản nhạc, d&agrave;nh thời gian cho người bạn đời của m&igrave;nh, c&oacute; thể chỉ l&agrave; c&ugrave;ng nhau nằm xem 1 bộ phim. Tin t&ocirc;i đi, &aacute;p lực của bạn sẽ nhẹ đi nhiều đấy.<br />\n- Kết nối với những gia đ&igrave;nh kh&aacute;c cũng c&oacute; con trẻ mắc chứng rối loạn tự kỷ: Học thầy kh&ocirc;ng t&agrave;y học bạn. Chắc chắn họ sẽ cho bạn những lời khuy&ecirc;n hữu &iacute;ch.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">C&aacute;c bậc cha mẹ c&oacute; con nhỏ n&ecirc;n t&igrave;m hiểu những nguy&ecirc;n nh&acirc;n trẻ tự kỷ v&agrave; những dấu hiệu nhận biết trẻ tự kỷ xớm nhất c&oacute; thể để ph&ograve;ng tr&aacute;nh cho con. C&oacute; rất nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n trẻ tự kỷ từ một số h&agrave;nh động m&agrave; bố mẹ thường l&agrave;m với con lại cứ ngỡ l&agrave; kh&ocirc;ng ảnh hưởng, kh&ocirc;ng n&ecirc;n chủ quan v&agrave; h&atilde;y quan s&aacute;t thật kỹ những h&agrave;nh động suy nghĩ của trẻ, h&atilde;y đem lại cho con một m&ocirc;i trường sống tốt nhất c&oacute; thể.</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size:18px;\">Link tham khảo :</span></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http://bit.ly/2DLB1tL\"><span style=\"font-size:18px;\">http://bit.ly/2DLB1tL</span></a></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http://bit.ly/2mTkCw9\"><span style=\"font-size:18px;\">http://bit.ly/2mTkCw9</span></a></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http://bit.ly/2DqjGK7\"><span style=\"font-size:18px;\">http://bit.ly/2DqjGK7</span></a></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http://bit.ly/2DqcCNC\"><span style=\"font-size:18px;\">http://bit.ly/2DqcCNC</span></a></p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size:18px;\"><strong>----------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></span></p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size:18px;\"><strong>Trường chuy&ecirc;n biệt Steps (Steps Special School)</strong></span></p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size:18px;\"><strong>18A Vo Truong Toan Street, Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City</strong></span></p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size:18px;\"><strong><label>Call Us:</label></strong></span></p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size:18px;\"><strong>Phone:&nbsp;(028) 22 534 728</strong></span></p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size:18px;\"><strong><a href=\"http://www.steps.edu.vn/\">http://www.steps.edu.vn/</a></strong></span></p>\n\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size:18px;\"><strong>Fanpage:&nbsp;<a href=\"https://www.facebook.com/stepsspecialschool\">https://www.facebook.com/stepsspecialschool</a></strong></span></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\">&nbsp;</p>\n","Price":0.0,"PriceDate":"1/19/2018 10:30:59 AM +07:00","PriceRemark":"","Url":"http://steps.edu.vn/nguyen-nhan-dan-den-tre-tu-ky-do-thieu-protein-trong-nao","Group":{"ID":"","Name":""},"Unit":{"ID":"","Name":""},"Rate":0.0,"RateCount":0,"RateGuest":0,"ViewCount":249,"UsedCount":0,"Product":{"ID":"68ac7ee8-8393-4372-a51d-ef746fa399dc"},"DateCreated":"1/19/2018 10:19:39 AM +07:00","DateEdit":"1/19/2018 10:30:59 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},"Group":[],"Kind":[],"Brand":[],"Gallery":[],"Description":[],"Places":[],"ToursPlaces":[],"Relate":{"ID":""},"ProductRelate":[],"Comment":[]},"NewsSame":{"List":[{"ID":"1597655c-f73c-47c6-92f0-7083e4430ad0","Code":"","Name":"10 Great Life Lessons from Albert Einstein - Steps Special School","NameUrl":"10-great-life-lessons-from-albert-einstein-steps-special-school","Image":"/data/Product/A31E17F4-8A74-4226-863E-90AF09A92927/ENTDnyLt7OQf57mmQ18D7N7bINRCzUYu39TIHMLqyFxLeu0TuOZCKT1HKeitjz1K.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/24/2018 9:13:28 AM +07:00","Summary":"<p><em><span style=\"font-size:18px;\">A brilliant man who was passionately curious about the mysteries of science, Albert Einstein changed the world as the most influential physicist of the 20th century. &nbsp;He developed the general theory of relativity (e = mc2), now considered the cornerstone of modern physics. &nbsp;Einstein received the Nobel Prize in Physics &ldquo;for his services to theoretical physics, and especially for his discovery of the law of the photoelectric effect&rdquo;. &nbsp;He wrote hundreds of books and articles.</span></em></p>\n\n<p><em><span style=\"font-size:18px;\">Einstein was also a great philosopher and moral leader. &nbsp;Here are his 10 life lessons:</span></em></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/10-great-life-lessons-from-albert-einstein-steps-special-school","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"a31e17f4-8a74-4226-863e-90af09a92927"},"DateCreated":"1/24/2018 9:07:03 AM +07:00","DateEdit":"1/24/2018 9:13:15 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"52f73a1e-6cd3-47c3-8368-3f63daf475ef","Code":"","Name":"5 Famous People With Autism","NameUrl":"5-famous-people-with-autism","Image":"/data/Product/BE6A6B35-72BA-4170-BF3E-62CAD0FA0E0D/k1rFmVXNOxSN14DiWmZ_2bm4EyR1nvLxyu9c_2b92z0CMQYInxgS_2f9stUyk4cbiQZ_2fSs.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/22/2018 11:27:29 AM +07:00","Summary":"<p><br />\n<span style=\"font-size:16px;\">While Autism is thought to be a &lsquo;newer condition&rsquo;, histories and records have revealed that many notable figures in history may have been on the autism spectrum. &nbsp;Although many reports are technically inconclusive due to the lack of a comprehensive history, many of them have significant evidence to at least point towards a person on the Autistic Spectrum.</span></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/5-famous-people-with-autism","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"be6a6b35-72ba-4170-bf3e-62cad0fa0e0d"},"DateCreated":"12/8/2017 2:36:42 PM +07:00","DateEdit":"12/13/2017 11:11:02 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"f9603810-5c7c-42eb-bcbb-df1135fbb556","Code":"","Name":"9 bài học cuộc sống từ thiên tài Albert Einstein","NameUrl":"9-bai-hoc-cuoc-song-tu-thien-tai-albert-einstein","Image":"/data/Product/D95D8D5E-59AF-44F8-A815-A6864830711C/ENTDnyLt7OQf57mmQ18D7N7bINRCzUYu39TIHMLqyFxLeu0TuOZCKT1HKeitjz1K.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/22/2018 10:36:42 AM +07:00","Summary":"<p><em><span style=\"font-size:18px;\">&quot;Tr&iacute; tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức&quot;, &quot;Cố gắng kh&ocirc;ng phải để th&agrave;nh c&ocirc;ng m&agrave; để sống c&oacute; gi&aacute; trị&quot; l&agrave; những b&agrave;i học bố mẹ n&ecirc;n dạy con.<br />\nDưới đ&acirc;y l&agrave; 9&nbsp;b&agrave;i học của Albert Einstein m&agrave; bạn c&oacute; thể tham khảo để vững v&agrave;ng đối mặt với những th&aacute;ch thức trong cuộc sống, đồng thời c&oacute; những định hướng đ&uacute;ng đắn cho con.</span></em></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/9-bai-hoc-cuoc-song-tu-thien-tai-albert-einstein","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"d95d8d5e-59af-44f8-a815-a6864830711c"},"DateCreated":"1/22/2018 10:23:59 AM +07:00","DateEdit":"1/22/2018 11:27:42 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"4fccdcd6-fbb6-450a-b5a9-9d73f79d5dcb","Code":"","Name":"Announcements","NameUrl":"announcements","Image":"/data/Product/9489DF20-D09B-4508-8EEB-B1FA80CE02C1/zmFOutvDt7Arn6IYgXaDm8bwW4ETJ44how2mUFBEKROCT_2bwPOiTB_2fWKyM051swkM.png","Price":0.0,"PriceDate":"11/2/2017 5:29:11 PM +07:00","Summary":"","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/announcements","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"9489df20-d09b-4508-8eeb-b1fa80ce02c1"},"DateCreated":"11/2/2017 5:21:59 PM +07:00","DateEdit":"11/2/2017 5:21:59 PM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"5d88ff90-5ecc-4f89-8199-4b6bb39c42d1","Code":"","Name":"Autism fact","NameUrl":"autism-fact","Image":"/data/Product/D3B18714-0034-4AB9-B1CC-EE884287FEFC/_2fIiL_2f1D7mM1yPjX2Wn_2bVMw9NBdRDcS0diiqTDcgm46g_3d.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"12/29/2017 9:16:54 AM +07:00","Summary":"","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/autism-fact","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"d3b18714-0034-4ab9-b1cc-ee884287fefc"},"DateCreated":"12/29/2017 8:58:43 AM +07:00","DateEdit":"12/29/2017 8:58:43 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"c267052d-c0b8-4c2c-a4e3-37a6fd9dc7d0","Code":"","Name":"Dấu hiệu nhận biết trẻ \"tăng động\" hay trẻ \"năng động\"","NameUrl":"dau-hieu-nhan-biet-tre-tang-dong-hay-tre-nang-dong","Image":"/data/Product/4CAEFC02-21D6-4C1C-840B-E267B6D29C75/zFwO0upNOL_2bhubFwskTJcvzxkU4y4m1lZuabgX4SyIs_3d.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/10/2018 8:38:19 AM +07:00","Summary":"<p><em><span style=\"font-size:18px;\">Hội chứng tăng động giảm ch&uacute; &yacute; l&agrave; một rối loạn c&oacute; t&iacute;nh chất t&acirc;m l&yacute; dễ gặp. Ng&agrave;y nay tỷ lệ trẻ bị tăng động kh&aacute; cao. Trẻ tăng động bị rối loạn t&acirc;m thần phức tạp, c&oacute; thể ảnh hưởng đến sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của trẻ ở trường v&agrave; c&aacute;c mối quan hệ cộng đồng.<br />\nDấu hiệu nhận biết trẻ bị tăng động<br />\n&ndash; Tăng vận động: Trẻ mắc tăng động giảm ch&uacute; &yacute; thường kh&ocirc;ng thể ngồi im, m&uacute;a tay m&uacute;a ch&acirc;n, chạy nhảy li&ecirc;n tục, đang l&agrave;m việc n&agrave;y chuyển ngay sang việc kh&aacute;c. Trẻ sẽ cố gắng đứng l&ecirc;n v&agrave; chạy xung quanh, hoặc khi buộc phải ngồi xuống, ch&uacute;ng thường li&ecirc;n tục ngọ nguậy hoặc vặn vẹo trong ghế.</span></em></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/dau-hieu-nhan-biet-tre-tang-dong-hay-tre-nang-dong","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"4caefc02-21d6-4c1c-840b-e267b6d29c75"},"DateCreated":"1/10/2018 8:26:41 AM +07:00","DateEdit":"1/10/2018 8:38:01 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"eb8c54ba-c616-406a-ba1d-988b235212b1","Code":"","Name":"Giúp trẻ tự kỷ học ngôn ngữ đúng cách","NameUrl":"giup-tre-tu-ky-hoc-ngon-ngu-dung-cach","Image":"/data/Product/D81B2E03-F370-4373-8FC2-14B4117B0672/GWtbjoZR4Ttm7G8sVdW3A0O_2b88mtNgIG2U36mtSzVUOUHQQC0NeAWCrfgSxa9ie_2b.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/30/2018 9:17:16 AM +07:00","Summary":"<div>&nbsp;</div>\n\n<div style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Học c&aacute;ch nghe, nh&igrave;n mặt đối mặt, bắt chước tạo ra &acirc;m thanh, dạy c&aacute;c từ c&oacute; &yacute; nghĩa gắn với t&igrave;nh huống... để từng bước gi&uacute;p trẻ tự kỷ giao tiếp.</span></em></div>\n\n<div style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">C&aacute;c b&aacute;c sĩ Khoa T&acirc;m l&yacute; Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết, trẻ tự kỷ thường c&oacute; c&aacute;c dấu hiệu rối loạn ng&ocirc;n ngữ như kh&ocirc;ng n&oacute;i lời n&agrave;o, lặp lại lời n&oacute;i, đảo ngược c&acirc;u, n&oacute;i kh&ocirc;ng đ&uacute;ng ngữ cảnh, kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c mắt, gọi kh&ocirc;ng quay lại, kh&ocirc;ng biểu lộ t&igrave;nh cảm, kh&ocirc;ng tự khởi xướng lời n&oacute;i, thường c&oacute; biểu hiện rập khu&ocirc;n, xoay v&ograve;ng, nh&oacute;n g&oacute;t, nh&igrave;n cận, bịt tai, chơi một m&igrave;nh&hellip;Vậy Phương ph&aacute;p dạy trẻ tử kỷ l&agrave; như thế n&agrave;o?</span></em></div>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/giup-tre-tu-ky-hoc-ngon-ngu-dung-cach","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"d81b2e03-f370-4373-8fc2-14b4117b0672"},"DateCreated":"1/30/2018 9:11:40 AM +07:00","DateEdit":"1/30/2018 9:16:47 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"657c1bfd-ce2f-42c6-ab26-65bdac6663c9","Code":"","Name":"Lời khuyên cho cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ","NameUrl":"loi-khuyen-cho-cha-me-co-con-roi-loan-pho-tu-ki","Image":"/data/Product/AC8A7060-EDA9-489E-B191-62073AC87131/YCE_2boqkl2xKZyOfr7sdv91GI6Yagbsilvw5KSePkVfs_3d.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/16/2018 8:42:40 AM +07:00","Summary":"<p style=\"margin:0px; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px\"><span style=\"font-size:medium\"><span style=\"color:#000000\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;\"><span style=\"font-style:normal\"><span style=\"font-variant-ligatures:normal\"><span style=\"font-variant-caps:normal\"><span style=\"font-weight:400\"><span style=\"letter-spacing:normal\"><span style=\"orphans:2\"><span style=\"text-transform:none\"><span style=\"white-space:normal\"><span style=\"widows:2\"><span style=\"word-spacing:0px\"><span style=\"text-decoration-style:initial\"><span style=\"text-decoration-color:initial\"><i><font size=\"5\">Để gi&uacute;p cuộc sống của con trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng hơn, cha mẹ h&atilde;y &aacute;p dụng c&aacute;c b&iacute; k&iacute;p dưới đ&acirc;y.</font></i></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\"margin:0px; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px\"><span style=\"font-size:medium\"><span style=\"color:#000000\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;\"><span style=\"font-style:normal\"><span style=\"font-variant-ligatures:normal\"><span style=\"font-variant-caps:normal\"><span style=\"font-weight:400\"><span style=\"letter-spacing:normal\"><span style=\"orphans:2\"><span style=\"text-transform:none\"><span style=\"white-space:normal\"><span style=\"widows:2\"><span style=\"word-spacing:0px\"><span style=\"text-decoration-style:initial\"><span style=\"text-decoration-color:initial\"><i><font size=\"5\">C&oacute; rất nhiều điều cha mẹ c&oacute; thể gi&uacute;p trẻ vượt qua những kh&oacute; khăn khi<strong> mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ</strong>, nhưng c&oacute; một điều cũng rất quan trọng l&agrave; bạn phải c&oacute; được những sự hỗ trợ của nh&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n m&agrave; bạn cần.</font></i></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/loi-khuyen-cho-cha-me-co-con-roi-loan-pho-tu-ki","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"ac8a7060-eda9-489e-b191-62073ac87131"},"DateCreated":"1/16/2018 8:38:44 AM +07:00","DateEdit":"1/16/2018 8:38:44 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"6da9dd0f-5570-4138-92e7-34fc64b76584","Code":"","Name":"Mô hình giáo dục chuyên biệt cho trẻ khuyết tật","NameUrl":"mo-hinh-giao-duc-chuyen-biet-cho-tre-khuyet-tat","Image":"/data/Product/C6A3D0B2-A4A8-4320-93A0-13B8E7FAF9A1/vudUX0tfxZyMVPMB7W5LB0GKyQCcWg8yCvyjXxVciaCU4IiCEe9NSIVaVjRix4nO.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"12/21/2017 9:29:30 AM +07:00","Summary":"<div><span style=\"font-size:16px;\">&nbsp;(Trường chuy&ecirc;n biệt Steps) - Gi&aacute;o dục chuy&ecirc;n biệt h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển ph&ugrave; hợp với những điều kiện x&atilde; hội, kinh tế v&agrave; ph&ugrave; hợp với tr&igrave;nh độ nhận thức, tr&igrave;nh độ ph&aacute;t triển khoa học kĩ thuật của nh&acirc;n loại. N&oacute; đ&oacute;ng vai tr&ograve; t&iacute;ch cực trong lịch sử ph&aacute;t triển của tật học.</span></div>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/mo-hinh-giao-duc-chuyen-biet-cho-tre-khuyet-tat","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"c6a3d0b2-a4a8-4320-93a0-13b8e7faf9a1"},"DateCreated":"12/21/2017 9:13:09 AM +07:00","DateEdit":"12/21/2017 9:13:09 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"d9274293-6e3a-45e4-958f-bf5359b3057e","Code":"","Name":"Những nguyên nhân khiến trẻ bị tự kỷ và cách phòng tránh","NameUrl":"nhung-nguyen-nhan-khien-tre-bi-tu-ky-va-cach-phong-tranh","Image":"/data/Product/F89BEA55-1D9F-4F20-9F51-70C8F979536D/_2fGgbbTAKM2qA4hXrZ1Xpgn56eHoPRSChLnKMREqssU8_3d.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/3/2018 8:48:52 AM +07:00","Summary":"<p><br />\n<span style=\"font-size:18px;\">Tự kỷ c&oacute; thể trở th&agrave;nh bệnh m&atilde;n t&iacute;nh suốt cuộc đời nếu kh&ocirc;ng được can thiệp kịp thời. N&oacute; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nỗi đau của cha mẹ m&agrave; c&ograve;n đ&aacute;nh mất cả tương lai của con trẻ.</span></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/nhung-nguyen-nhan-khien-tre-bi-tu-ky-va-cach-phong-tranh","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"f89bea55-1d9f-4f20-9f51-70c8f979536d"},"DateCreated":"1/3/2018 8:25:34 AM +07:00","DateEdit":"1/3/2018 8:25:34 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"a30141ce-89ab-4852-b1c8-d1ae78666947","Code":"","Name":"Ông chủ của hãng tất triệu đô là người mắc hội chứng Down","NameUrl":"ong-chu-cua-hang-tat-trieu-do-la-nguoi-mac-hoi-chung-down","Image":"/data/Product/C47300C5-30F4-4CB9-84E4-D60F2620DE65/_2buycjqp3AUVA8y_2blLZkrtcczj3nz7MCGCRMEGFPhfWQ_3d.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/22/2018 9:10:41 AM +07:00","Summary":"<p><em><span style=\"font-size:18px;\">John Cronin cho rằng tất c&oacute; thể gi&uacute;p mọi người thể hiện bản th&acirc;n, v&agrave; việc kinh doanh cũng gi&uacute;p họ lan tỏa sự hạnh ph&uacute;c cho x&atilde; hội.<br />\nKiếm hơn 60 triệu USD nhờ chợ trời online</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Năm 2016, John Cronin (New York, Mỹ) n&oacute;i với cha m&igrave;nh - Mark, rằng cậu muốn kinh doanh sau khi tốt nghiệp trung học. &quot;Gợi &yacute; ban đầu của t&ocirc;i l&agrave; một cửa h&agrave;ng b&aacute;n thứ g&igrave; đ&oacute; vui nhộn, nhưng ch&uacute;ng t&ocirc;i chưa nghĩ ra đồ n&agrave;o cả&quot;, John (23 tuổi) cho biết. Sau đ&oacute;, cậu dự định l&agrave;m một xe tải b&aacute;n đồ ăn. Nhưng vấn đề l&agrave; hai bố con chẳng hề giỏi nấu nướng.</span></em></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/ong-chu-cua-hang-tat-trieu-do-la-nguoi-mac-hoi-chung-down","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"c47300c5-30f4-4cb9-84e4-d60f2620de65"},"DateCreated":"1/22/2018 9:06:06 AM +07:00","DateEdit":"1/22/2018 9:10:29 AM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"c95f25f5-e523-4190-8cd3-812446007e11","Code":"","Name":"School Calendar","NameUrl":"school-calendar","Image":"","Price":0.0,"PriceDate":"11/2/2017 5:29:16 PM +07:00","Summary":"","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/school-calendar","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"41fa7b6c-60b1-451a-b6a8-b3c1fbeb7004"},"DateCreated":"11/2/2017 4:36:49 PM +07:00","DateEdit":"11/2/2017 4:36:49 PM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"4ae75da1-71c7-45fd-86ed-27e33d73dfdd","Code":"","Name":"Six Steps to Getting the Best Medical Care For Your Child with Autism","NameUrl":"six-steps-to-getting-the-best-medical-care-for-your-child-with-autism","Image":"/data/Product/5D677EFA-26FD-4F26-9570-117A324B12FE/tgzt8G6Id8fub5axaEUmoqD25moJpyQRvCDXR7pphR3O4BRPjy_2fUogRfkJGaFTqe.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"2/7/2018 2:51:42 PM +07:00","Summary":"<p><em><span style=\"font-size:18px;\">One of the most challenging aspects of being a caregiver of a person with autism is finding proper medical care. Some people with autism are nonverbal and unable to communicate pain or discomfort in traditional ways. Others may have strong verbal skills but still are not reliable reporters of health issues.</span></em></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/six-steps-to-getting-the-best-medical-care-for-your-child-with-autism","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"5d677efa-26fd-4f26-9570-117a324b12fe"},"DateCreated":"2/7/2018 2:22:17 PM +07:00","DateEdit":"2/7/2018 2:22:17 PM +07:00","itemtype":"http://schema.org/Product"}],"Page":{"Current":1,"Count":1,"Size":20,"ItemCount":13},"Filter":{"Detail":{"ID":"68ac7ee8-8393-4372-a51d-ef746fa399dc"},"Group":{"ID":""},"Kind":{"ID":""},"Brand":{"ID":""},"PriceMin":0,"PriceMax":0,"Code":"","Name":"","Content":""}},"Intro":{"List":[]},"ProductHot":{"List":[],"Page":{},"Promotion":{"List":[]}},"NewsGroup":{"List":[]},"Menu":{"List":[{"ID":"be5c73ee-3228-4c41-b69d-a9f4b9c5c548","Code":"Guest/Product","Name":"Product","Image":"","Url":"http://steps.edu.vn/product"},{"ID":"f406b28b-8a80-4c29-aa76-4f058b22bcaf","Code":"Guest/News","Name":"News","Image":"","Url":"http://steps.edu.vn/news"},{"ID":"4e4de67e-eedd-4e07-946b-eecb4533734d","Code":"Guest/Contact","Name":"Contact","Image":"","Url":"http://steps.edu.vn/contact"}]},"NewsHot":{"List":[{"ID":"1597655c-f73c-47c6-92f0-7083e4430ad0","Code":"","Name":"10 Great Life Lessons from Albert Einstein - Steps Special School","NameUrl":"10-great-life-lessons-from-albert-einstein-steps-special-school","Image":"/data/Product/A31E17F4-8A74-4226-863E-90AF09A92927/ENTDnyLt7OQf57mmQ18D7N7bINRCzUYu39TIHMLqyFxLeu0TuOZCKT1HKeitjz1K.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/24/2018 9:13:28 AM +07:00","Summary":"<p><em><span style=\"font-size:18px;\">A brilliant man who was passionately curious about the mysteries of science, Albert Einstein changed the world as the most influential physicist of the 20th century. &nbsp;He developed the general theory of relativity (e = mc2), now considered the cornerstone of modern physics. &nbsp;Einstein received the Nobel Prize in Physics &ldquo;for his services to theoretical physics, and especially for his discovery of the law of the photoelectric effect&rdquo;. &nbsp;He wrote hundreds of books and articles.</span></em></p>\n\n<p><em><span style=\"font-size:18px;\">Einstein was also a great philosopher and moral leader. &nbsp;Here are his 10 life lessons:</span></em></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/10-great-life-lessons-from-albert-einstein-steps-special-school","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"a31e17f4-8a74-4226-863e-90af09a92927"},"itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"f9603810-5c7c-42eb-bcbb-df1135fbb556","Code":"","Name":"9 bài học cuộc sống từ thiên tài Albert Einstein","NameUrl":"9-bai-hoc-cuoc-song-tu-thien-tai-albert-einstein","Image":"/data/Product/D95D8D5E-59AF-44F8-A815-A6864830711C/ENTDnyLt7OQf57mmQ18D7N7bINRCzUYu39TIHMLqyFxLeu0TuOZCKT1HKeitjz1K.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/22/2018 10:36:42 AM +07:00","Summary":"<p><em><span style=\"font-size:18px;\">&quot;Tr&iacute; tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức&quot;, &quot;Cố gắng kh&ocirc;ng phải để th&agrave;nh c&ocirc;ng m&agrave; để sống c&oacute; gi&aacute; trị&quot; l&agrave; những b&agrave;i học bố mẹ n&ecirc;n dạy con.<br />\nDưới đ&acirc;y l&agrave; 9&nbsp;b&agrave;i học của Albert Einstein m&agrave; bạn c&oacute; thể tham khảo để vững v&agrave;ng đối mặt với những th&aacute;ch thức trong cuộc sống, đồng thời c&oacute; những định hướng đ&uacute;ng đắn cho con.</span></em></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/9-bai-hoc-cuoc-song-tu-thien-tai-albert-einstein","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"d95d8d5e-59af-44f8-a815-a6864830711c"},"itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"5d88ff90-5ecc-4f89-8199-4b6bb39c42d1","Code":"","Name":"Autism fact","NameUrl":"autism-fact","Image":"/data/Product/D3B18714-0034-4AB9-B1CC-EE884287FEFC/_2fIiL_2f1D7mM1yPjX2Wn_2bVMw9NBdRDcS0diiqTDcgm46g_3d.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"12/29/2017 9:16:54 AM +07:00","Summary":"","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/autism-fact","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"d3b18714-0034-4ab9-b1cc-ee884287fefc"},"itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"c267052d-c0b8-4c2c-a4e3-37a6fd9dc7d0","Code":"","Name":"Dấu hiệu nhận biết trẻ \"tăng động\" hay trẻ \"năng động\"","NameUrl":"dau-hieu-nhan-biet-tre-tang-dong-hay-tre-nang-dong","Image":"/data/Product/4CAEFC02-21D6-4C1C-840B-E267B6D29C75/zFwO0upNOL_2bhubFwskTJcvzxkU4y4m1lZuabgX4SyIs_3d.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/10/2018 8:38:19 AM +07:00","Summary":"<p><em><span style=\"font-size:18px;\">Hội chứng tăng động giảm ch&uacute; &yacute; l&agrave; một rối loạn c&oacute; t&iacute;nh chất t&acirc;m l&yacute; dễ gặp. Ng&agrave;y nay tỷ lệ trẻ bị tăng động kh&aacute; cao. Trẻ tăng động bị rối loạn t&acirc;m thần phức tạp, c&oacute; thể ảnh hưởng đến sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của trẻ ở trường v&agrave; c&aacute;c mối quan hệ cộng đồng.<br />\nDấu hiệu nhận biết trẻ bị tăng động<br />\n&ndash; Tăng vận động: Trẻ mắc tăng động giảm ch&uacute; &yacute; thường kh&ocirc;ng thể ngồi im, m&uacute;a tay m&uacute;a ch&acirc;n, chạy nhảy li&ecirc;n tục, đang l&agrave;m việc n&agrave;y chuyển ngay sang việc kh&aacute;c. Trẻ sẽ cố gắng đứng l&ecirc;n v&agrave; chạy xung quanh, hoặc khi buộc phải ngồi xuống, ch&uacute;ng thường li&ecirc;n tục ngọ nguậy hoặc vặn vẹo trong ghế.</span></em></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/dau-hieu-nhan-biet-tre-tang-dong-hay-tre-nang-dong","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"4caefc02-21d6-4c1c-840b-e267b6d29c75"},"itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"eb8c54ba-c616-406a-ba1d-988b235212b1","Code":"","Name":"Giúp trẻ tự kỷ học ngôn ngữ đúng cách","NameUrl":"giup-tre-tu-ky-hoc-ngon-ngu-dung-cach","Image":"/data/Product/D81B2E03-F370-4373-8FC2-14B4117B0672/GWtbjoZR4Ttm7G8sVdW3A0O_2b88mtNgIG2U36mtSzVUOUHQQC0NeAWCrfgSxa9ie_2b.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/30/2018 9:17:16 AM +07:00","Summary":"<div>&nbsp;</div>\n\n<div style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Học c&aacute;ch nghe, nh&igrave;n mặt đối mặt, bắt chước tạo ra &acirc;m thanh, dạy c&aacute;c từ c&oacute; &yacute; nghĩa gắn với t&igrave;nh huống... để từng bước gi&uacute;p trẻ tự kỷ giao tiếp.</span></em></div>\n\n<div style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">C&aacute;c b&aacute;c sĩ Khoa T&acirc;m l&yacute; Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết, trẻ tự kỷ thường c&oacute; c&aacute;c dấu hiệu rối loạn ng&ocirc;n ngữ như kh&ocirc;ng n&oacute;i lời n&agrave;o, lặp lại lời n&oacute;i, đảo ngược c&acirc;u, n&oacute;i kh&ocirc;ng đ&uacute;ng ngữ cảnh, kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c mắt, gọi kh&ocirc;ng quay lại, kh&ocirc;ng biểu lộ t&igrave;nh cảm, kh&ocirc;ng tự khởi xướng lời n&oacute;i, thường c&oacute; biểu hiện rập khu&ocirc;n, xoay v&ograve;ng, nh&oacute;n g&oacute;t, nh&igrave;n cận, bịt tai, chơi một m&igrave;nh&hellip;Vậy Phương ph&aacute;p dạy trẻ tử kỷ l&agrave; như thế n&agrave;o?</span></em></div>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/giup-tre-tu-ky-hoc-ngon-ngu-dung-cach","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"d81b2e03-f370-4373-8fc2-14b4117b0672"},"itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"657c1bfd-ce2f-42c6-ab26-65bdac6663c9","Code":"","Name":"Lời khuyên cho cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỉ","NameUrl":"loi-khuyen-cho-cha-me-co-con-roi-loan-pho-tu-ki","Image":"/data/Product/AC8A7060-EDA9-489E-B191-62073AC87131/YCE_2boqkl2xKZyOfr7sdv91GI6Yagbsilvw5KSePkVfs_3d.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/16/2018 8:42:40 AM +07:00","Summary":"<p style=\"margin:0px; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px\"><span style=\"font-size:medium\"><span style=\"color:#000000\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;\"><span style=\"font-style:normal\"><span style=\"font-variant-ligatures:normal\"><span style=\"font-variant-caps:normal\"><span style=\"font-weight:400\"><span style=\"letter-spacing:normal\"><span style=\"orphans:2\"><span style=\"text-transform:none\"><span style=\"white-space:normal\"><span style=\"widows:2\"><span style=\"word-spacing:0px\"><span style=\"text-decoration-style:initial\"><span style=\"text-decoration-color:initial\"><i><font size=\"5\">Để gi&uacute;p cuộc sống của con trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng hơn, cha mẹ h&atilde;y &aacute;p dụng c&aacute;c b&iacute; k&iacute;p dưới đ&acirc;y.</font></i></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>\n\n<p style=\"margin:0px; text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px\"><span style=\"font-size:medium\"><span style=\"color:#000000\"><span style=\"font-family:&quot;Times New Roman&quot;\"><span style=\"font-style:normal\"><span style=\"font-variant-ligatures:normal\"><span style=\"font-variant-caps:normal\"><span style=\"font-weight:400\"><span style=\"letter-spacing:normal\"><span style=\"orphans:2\"><span style=\"text-transform:none\"><span style=\"white-space:normal\"><span style=\"widows:2\"><span style=\"word-spacing:0px\"><span style=\"text-decoration-style:initial\"><span style=\"text-decoration-color:initial\"><i><font size=\"5\">C&oacute; rất nhiều điều cha mẹ c&oacute; thể gi&uacute;p trẻ vượt qua những kh&oacute; khăn khi<strong> mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ</strong>, nhưng c&oacute; một điều cũng rất quan trọng l&agrave; bạn phải c&oacute; được những sự hỗ trợ của nh&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n m&agrave; bạn cần.</font></i></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/loi-khuyen-cho-cha-me-co-con-roi-loan-pho-tu-ki","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"ac8a7060-eda9-489e-b191-62073ac87131"},"itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"6da9dd0f-5570-4138-92e7-34fc64b76584","Code":"","Name":"Mô hình giáo dục chuyên biệt cho trẻ khuyết tật","NameUrl":"mo-hinh-giao-duc-chuyen-biet-cho-tre-khuyet-tat","Image":"/data/Product/C6A3D0B2-A4A8-4320-93A0-13B8E7FAF9A1/vudUX0tfxZyMVPMB7W5LB0GKyQCcWg8yCvyjXxVciaCU4IiCEe9NSIVaVjRix4nO.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"12/21/2017 9:29:30 AM +07:00","Summary":"<div><span style=\"font-size:16px;\">&nbsp;(Trường chuy&ecirc;n biệt Steps) - Gi&aacute;o dục chuy&ecirc;n biệt h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển ph&ugrave; hợp với những điều kiện x&atilde; hội, kinh tế v&agrave; ph&ugrave; hợp với tr&igrave;nh độ nhận thức, tr&igrave;nh độ ph&aacute;t triển khoa học kĩ thuật của nh&acirc;n loại. N&oacute; đ&oacute;ng vai tr&ograve; t&iacute;ch cực trong lịch sử ph&aacute;t triển của tật học.</span></div>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/mo-hinh-giao-duc-chuyen-biet-cho-tre-khuyet-tat","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"c6a3d0b2-a4a8-4320-93a0-13b8e7faf9a1"},"itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"753b3bb6-aa6e-43ef-b0f6-6cdc5d9a7dfb","Code":"","Name":"Nguyên nhân dẫn đến trẻ tự kỷ do thiếu protein trong não","NameUrl":"nguyen-nhan-dan-den-tre-tu-ky-do-thieu-protein-trong-nao","Image":"/data/Product/68AC7EE8-8393-4372-A51D-EF746FA399DC/cyEVvCVHl4ItFrVK5V66fewIWaogSXjZBDvJfnUiy_2fk_3d.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/19/2018 10:30:59 AM +07:00","Summary":"<p><br />\n<em><span style=\"font-size:18px;\">Bằng c&aacute;ch so s&aacute;nh th&ocirc;ng tin mới với những g&igrave; đ&atilde; biết về protein nSR100 từ trước đ&oacute;, c&aacute;c nh&agrave; khoa học đ&atilde; đi đến kết luận rằng khoảng 1/3 tổng số ca người mắc bệnh tự kỷ tr&ecirc;n thế giới l&agrave; do kh&ocirc;ng c&oacute; đủ số protein nSR100.<br />\nC&aacute;c nh&agrave; khoa học trước đ&acirc;y cũng đ&atilde; từng nghi ngờ về điều n&agrave;y, nhưng cho đến tận thời gian gần đ&acirc;y, họ vẫn kh&ocirc;ng thể khẳng định được rằng t&igrave;nh trạng thiếu protein nSR100 chỉ l&agrave; một triệu chứng bệnh hay l&agrave; một nguy&ecirc;n nh&acirc;n trẻ tự kỷ.</span></em></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/nguyen-nhan-dan-den-tre-tu-ky-do-thieu-protein-trong-nao","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"68ac7ee8-8393-4372-a51d-ef746fa399dc"},"itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"d9274293-6e3a-45e4-958f-bf5359b3057e","Code":"","Name":"Những nguyên nhân khiến trẻ bị tự kỷ và cách phòng tránh","NameUrl":"nhung-nguyen-nhan-khien-tre-bi-tu-ky-va-cach-phong-tranh","Image":"/data/Product/F89BEA55-1D9F-4F20-9F51-70C8F979536D/_2fGgbbTAKM2qA4hXrZ1Xpgn56eHoPRSChLnKMREqssU8_3d.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/3/2018 8:48:52 AM +07:00","Summary":"<p><br />\n<span style=\"font-size:18px;\">Tự kỷ c&oacute; thể trở th&agrave;nh bệnh m&atilde;n t&iacute;nh suốt cuộc đời nếu kh&ocirc;ng được can thiệp kịp thời. N&oacute; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nỗi đau của cha mẹ m&agrave; c&ograve;n đ&aacute;nh mất cả tương lai của con trẻ.</span></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/nhung-nguyen-nhan-khien-tre-bi-tu-ky-va-cach-phong-tranh","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"f89bea55-1d9f-4f20-9f51-70c8f979536d"},"itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"a30141ce-89ab-4852-b1c8-d1ae78666947","Code":"","Name":"Ông chủ của hãng tất triệu đô là người mắc hội chứng Down","NameUrl":"ong-chu-cua-hang-tat-trieu-do-la-nguoi-mac-hoi-chung-down","Image":"/data/Product/C47300C5-30F4-4CB9-84E4-D60F2620DE65/_2buycjqp3AUVA8y_2blLZkrtcczj3nz7MCGCRMEGFPhfWQ_3d.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"1/22/2018 9:10:41 AM +07:00","Summary":"<p><em><span style=\"font-size:18px;\">John Cronin cho rằng tất c&oacute; thể gi&uacute;p mọi người thể hiện bản th&acirc;n, v&agrave; việc kinh doanh cũng gi&uacute;p họ lan tỏa sự hạnh ph&uacute;c cho x&atilde; hội.<br />\nKiếm hơn 60 triệu USD nhờ chợ trời online</span></em></p>\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"font-size:18px;\">Năm 2016, John Cronin (New York, Mỹ) n&oacute;i với cha m&igrave;nh - Mark, rằng cậu muốn kinh doanh sau khi tốt nghiệp trung học. &quot;Gợi &yacute; ban đầu của t&ocirc;i l&agrave; một cửa h&agrave;ng b&aacute;n thứ g&igrave; đ&oacute; vui nhộn, nhưng ch&uacute;ng t&ocirc;i chưa nghĩ ra đồ n&agrave;o cả&quot;, John (23 tuổi) cho biết. Sau đ&oacute;, cậu dự định l&agrave;m một xe tải b&aacute;n đồ ăn. Nhưng vấn đề l&agrave; hai bố con chẳng hề giỏi nấu nướng.</span></em></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/ong-chu-cua-hang-tat-trieu-do-la-nguoi-mac-hoi-chung-down","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"c47300c5-30f4-4cb9-84e4-d60f2620de65"},"itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"c95f25f5-e523-4190-8cd3-812446007e11","Code":"","Name":"School Calendar","NameUrl":"school-calendar","Image":"","Price":0.0,"PriceDate":"11/2/2017 5:29:16 PM +07:00","Summary":"","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/school-calendar","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"41fa7b6c-60b1-451a-b6a8-b3c1fbeb7004"},"itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"4ae75da1-71c7-45fd-86ed-27e33d73dfdd","Code":"","Name":"Six Steps to Getting the Best Medical Care For Your Child with Autism","NameUrl":"six-steps-to-getting-the-best-medical-care-for-your-child-with-autism","Image":"/data/Product/5D677EFA-26FD-4F26-9570-117A324B12FE/tgzt8G6Id8fub5axaEUmoqD25moJpyQRvCDXR7pphR3O4BRPjy_2fUogRfkJGaFTqe.jpg","Price":0.0,"PriceDate":"2/7/2018 2:51:42 PM +07:00","Summary":"<p><em><span style=\"font-size:18px;\">One of the most challenging aspects of being a caregiver of a person with autism is finding proper medical care. Some people with autism are nonverbal and unable to communicate pain or discomfort in traditional ways. Others may have strong verbal skills but still are not reliable reporters of health issues.</span></em></p>\n","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/six-steps-to-getting-the-best-medical-care-for-your-child-with-autism","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"5d677efa-26fd-4f26-9570-117a324b12fe"},"itemtype":"http://schema.org/Product"},{"ID":"4fccdcd6-fbb6-450a-b5a9-9d73f79d5dcb","Code":"","Name":"Announcements","NameUrl":"announcements","Image":"/data/Product/9489DF20-D09B-4508-8EEB-B1FA80CE02C1/zmFOutvDt7Arn6IYgXaDm8bwW4ETJ44how2mUFBEKROCT_2bwPOiTB_2fWKyM051swkM.png","Price":0.0,"PriceDate":"11/2/2017 5:29:11 PM +07:00","Summary":"","Rate":0.0,"RateCount":0,"Url":"http://steps.edu.vn/announcements","Unit":{"ID":"","Name":""},"Group":{"ID":"","Name":""},"Product":{"ID":"9489df20-d09b-4508-8eeb-b1fa80ce02c1"},"itemtype":"http://schema.org/Product"}],"Page":{"Current":1,"Count":1,"Size":20,"ItemCount":13}}},"TestSpeed":[{"Name":"Connect Database","Time":0,"TimeBegin":636551105428594405,"TimeEnd":636551105428594405},{"Name":"Guest","Time":10003,"TimeBegin":636551105430224569,"TimeEnd":636551105430234572},{"Name":"Page","Time":0,"TimeBegin":636551105430234572,"TimeEnd":636551105430234572},{"Name":"Guest/News/Detail","Time":129972,"TimeBegin":636551105446146293,"TimeEnd":636551105446276265},{"Name":"Guest/News/Same","Time":90043,"TimeBegin":636551105446286307,"TimeEnd":636551105446376350},{"Name":"Guest/Intro","Time":19958,"TimeBegin":636551105446376350,"TimeEnd":636551105446396308},{"Name":"Guest/Product/Hot","Time":59965,"TimeBegin":636551105446396308,"TimeEnd":636551105446456273},{"Name":"Guest/News/Group","Time":10061,"TimeBegin":636551105446456273,"TimeEnd":636551105446466334},{"Name":"Guest/Menu","Time":0,"TimeBegin":636551105446476278,"TimeEnd":636551105446476278},{"Name":"Guest/News/Hot","Time":70037,"TimeBegin":636551105446476278,"TimeEnd":636551105446546315},{"Name":"Guest/News/Detail Html","Time":0,"TimeBegin":636551105446546315,"TimeEnd":636551105446546315},{"Name":"Guest/News/Same Html","Time":0,"TimeBegin":636551105446546315,"TimeEnd":636551105446546315},{"Name":"Guest/Intro Html","Time":0,"TimeBegin":636551105446546315,"TimeEnd":636551105446546315},{"Name":"Guest/Product/Hot Html","Time":0,"TimeBegin":636551105446546315,"TimeEnd":636551105446546315},{"Name":"Guest/Intro Html","Time":0,"TimeBegin":636551105446546315,"TimeEnd":636551105446546315},{"Name":"Guest/News/Group Html","Time":0,"TimeBegin":636551105446546315,"TimeEnd":636551105446546315},{"Name":"Guest/Menu Html","Time":0,"TimeBegin":636551105446546315,"TimeEnd":636551105446546315},{"Name":"Guest/News/Hot Html","Time":0,"TimeBegin":636551105446546315,"TimeEnd":636551105446546315},{"Name":"Guest/Product/Hot Html","Time":0,"TimeBegin":636551105446546315,"TimeEnd":636551105446556298}]}